Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megye • 2016. szeptember 15-21. • ­XXI. ­évf. 37. ­sz. 

2017. május 22., hétfõ - Júlia, Rita
Címlap Hírek
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4689
Tartalom : 14480
Tartalom találatai : 13583344
Jelenleg 215 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Hírek
Ódzkodunk a kölcsönöktôl
2017. május 19. péntek, 14:28
Dolgozik övéiért Basescu
A Román Parlament szenátusa a köz­ke­gyelemre és büntetésletöltésre vonatkozó új törvénycsomag május 3-i vitáján elfogadott egy olyan módosító indít­ványt, a­melynek értelmében a korrupciós ügy­­ben elítélt személyek mentesülnének a szabadságvesztés terhe alól, amennyiben teljes összegben, maradéktalanul ki­fizetik, visszafizetik az államnak, illetve a kárvallottaknak az okozott anyagi károkat. Vonatkozna a hivatali visszaélés és csúszópénz elfogadása esetén szó­ban forgó pénzösszegekre is, amennyiben az érintett elkövetôk nem visszaesôk. A vaskos javaslatcsomagnak ez a része Traian Basescu volt államfôtôl, il­letve pártjától származik, a bukaresti sajtó ennek okán máris „Udrea-törvényként” emlegeti, lévén, hogy a Basescu ke­gyelt­jeként, bizalmasaként, felfedezettjeként ismert Elena Udrea volt minisztert és képviselôt  ilyen ügyekben ítélték alapfokon szabadságvesztésre.
Bővebben...
 
Mozgássérültek méltó vigasza
2017. május 11. csütörtök, 16:18
Rádiós vezetôcserék
A Román Parlament április 26-án több­ségi szavazattal úgy döntött, nem fogadja el a Román Rádiótársaság, illetve a közszolgálati rádió 2015-2016-os idôszakra szóló mérlegét és tevékenységi beszámo­lóját. A törvényes és hivatali gyakorlat értelmében egy ilyen döntés a társaság vezetôtanácsának leváltásával jár. Ennek ürügyén már aznap kinevezték Georgica Severin szociáldemokrata parlamenti képviselôt az ideiglenes vezérigazgatói tisztségbe, az ô feladata irányítani a köz­rádió mûködését irányító testület munkáját az új igazgatótanács hivatalos kine­vezéséig, beiktatásáig. A parlamenti el­lenzék erélyesen bírálta a Román Rá­dió­társaság vezetôtanácsának leváltását, illetve a két évi beszámoló leminôsítését és elutasítását, a liberálisok szerint politikai leszámolás történt, mert a leváltott vezérigazgató bírálta Liviu Dragnea szo­ciáldemokrata elnököt, a képviselôház elnökét.
Bővebben...
 
Gyôztek a hivatásos fuvarozók
2017. május 05. péntek, 13:42
Szelídülô felügyelôk • Az Országos Pénzügyi- és Adóhatóság (ANAF) április 19-én ismertette a módosító ja­vaslatait, amelyeket a „megelôzések törvényének” parlamenti vitájára készített. Az adóhatóság illetékesei úgy vélekednek, az általuk is alkalmazott törvényekbôl törölni kell az olyan cikkelyeket és bekez­déseket, egy szóval elôírásokat, amelyek a vétségekhez, szabálysértésekhez viszo­nyítva túlságosan nagy összegû pénzbírságokkal sújtják például a kereskedôket és szolgáltatókat.
Bővebben...
 
Traktoristák jogállása
2017. április 28. péntek, 14:26
Barátságos levélborítékok
Bukarest néhány metróvonalán, áp­ri­lis 11-én, a reggeli, kora délelôtti órákban több száz levélboríték várta az utasokat a metrókocsik ülésein. A borítékokat a régi idôkre emlékeztetô vörös viaszpecsétnél kellett felnyitni, aki et­tôl idegenkedett, egy barátságos biztatást is láthatott a pecsét fölött: „Nyisd fel bátran!" A borítékokba helyezett leveleket kézzel írták, a tartalmuk szívhez szóló jókívánság, néhány mondatnyi sze­retetnyilvánítás. Az „Utazó levelek” cím­mel már korábban elindított közösségi performansz jeligéje „Vidd tovább az ö­römöt!”. A Mûvészet nem Harap Szö­vetség tagjai és önkéntes segítôik a több száz levél megírói. Mindegyik levél egy-egy olyan megjegyzést is tartalmaz, hogy a kedves utas hagyja a metróülésen, hadd olvashassa más is. Az „add tovább” stí­lusban elképzelt mûvészi performansz idôszakonként ismétlôdik a fôvárosi metróvonalakon, a legutóbbi „levelezést” a húsvéti ünnepekhez kapcsolták. 
Bővebben...
 
Magyar közösségi sikerek
2017. április 21. péntek, 13:36
GONDBAN A „NYUGTAGYÛJTÔ” • Az Arad megyei Constantin Lungu áp­rilis 5-én elpanaszolta a sajtónak, hogy már elôzô nap meg kellett volna kapnia 15 500 eurónyi (csaknem 70 ezer lej) nyug­talottó-nyereményét, de nem érkezett pénz a bankszámlájára. A férfi pénzügyminisztérium és adóhatóság játékának ta­valy év végi rendkívüli sorsolásán nyert, akkor a 2016. április közepétôl december közepéig kibocsátott vásárlási és szolgáltatási (egyszeri) kifizetést igazoló hi­vatalos pénztárszalagokkal lehetett pá­lyázni. 
Bővebben...
 
Jogtiprók panaszkodnak jogtiprásra
2017. április 14. péntek, 11:28
Pénztámogatás óvodásoknak • A Román Parlament képviselôháza március 28-án elfogadta azt a törvénymódosítást, amely egy korábbi szo­ciális jellegû törvény hibáit igyekszik ki­javítani. Az érvényben lévô törvény ér­telmében a szegénységben élô, kis jövedelemmel rendelkezô vagy hivatalos jövedelem nélkül élô családok kisgyermekei havi 50 lejes támogatásban részesülnek óvodai kellékek (ruha, cipô, foglalkozási eszközök stb.) vásárlására. A törvény szövegében az áll, hogy a 3. é­letévüket betöltô és 6. életévük alatt lévô kisgyermekek szülei kaphatják meg a támogatást, értékjegyek formájában. A módosítás törölte a kirekesztônek nyilvánított korhatárt, és évszámok nélkül óvodás korú, illetve óvodába járó kisgyermekekre vonatkozik. A módosítás a becslések szerint legalább 29 ezer hát­rá­nyos helyzetû kisgyermeket érint, vannak köztük olyanok is, akik fogyatékosságuk okán a 6-ik életévük betöltése után is óvodások.
Bővebben...
 
Cégek sötét jövôképe
2017. április 07. péntek, 13:55
Sorompót állítottak
Országszerte több száz vasúti alkalmazott vett részt tiltakozó megmozdulásokban március 22-én néhány ó­rára. A sztrájk a Román Államvasutak (CFR) több mint 170 vonatjáratát érintette, több regionális vagy régióközi vonat késett a munkabeszüntetés idején. A sztrájk okaira még a vasúti szak­szervezetek vezetôi sem tudtak egybehangzó magyarázatot adni, elképzelésük szerint az váltotta ki a 21 ezer alkalmazott bizonyos hányadának, létszámbeli töredékének a haragját, hogy a korábban kért 25 százalékos béremelésekkel szemben „csak” 22,5 százalékot hagytak jóvá. A román sajtó által ismertetett vasúti bérlista szerint a sze­mélyszállítási ügyosztály pénztárosainak és utastájékoztatóinak átlagos ja­vadalmazása 1500 lej, plusz pótlékok, az állomások vasúti forgalmának irányításában, a sínek, szerelvények karbantartásában dolgozó személyzeté 1700 és 2200 lej között mozog, a mozdonyvezetôké 2500 lej és 3500 lej kö­zött. Alapbérekrôl van szó, a túlórák és éjszakai pótlékok nélkül. A CFR állami adóssága 1,8 milliárd lej, aminek törlesztését 30 éves határidôre átütemezték.
Bővebben...
 
Szemet szúró utcai dohányzás
2017. március 30. csütörtök, 10:46
Alakul a roncsautó-program
Daniel Constantin környezetvédelmi mi­niszter március 15-én sajtóbeszámolón közölte, széles körû egyeztetések után döntöttek arról, hogy a régi autókat be­szolgáltató és új autókat vásárló jelentkezôk számára idén is 6500 lej marad az állami támogatás, nem emelkedik 8000 lejre. A „Program Rabla” azonban idén is kiemelkedôen támogatja az elektromos autók vásárlását, ahol az egyszer felhasz­nálható értékjegy eléri a 10 ezer eurót, a korábbi 5000 euró megkétszerezôdik. Ta­valy a romániai lakosság alig 40 olyan autót vásárolt, amelyek teljes egészében villanyáram (akkumulátor) meghajtá­sú­ak. Ennél népszerûbbek voltak a „hibridek”, vagyis az olyan típusok, amelyek­nél a hajtómû árammal és hagyományos üzemanyaggal is mûködik, könnyen átváltható módon.
Bővebben...
 
Nyolcmillió dolgozó volt ...
2017. március 23. csütörtök, 11:20
Galád módon hamisítottak
A nyomozóhatóságok március 8-án ú­jabb részleteket ismertettek a Hexi Phar­ma volt cég ellen indított bûnvádi eljárások dokumentumaiból. Kiderült, hogy a Hexi nagyon hatékony, kiváló minôsé­gû fertôtlenítôszerekkel jelentkezett a kórházak, klinikák által kiírt közbeszerzési versenytárgyalásokra, ám a forgalmazási, beszállítási engedély megszerzése után a fertôtlenítôszereket alaposan – olykor 1-20 arányban – felhígították, leg­többször közönséges csapvízzel. A le­leplezés és kirobbant botrány után a cég beszüntette tevékenységét, több volt fe­lelôse ellen is bûnvádi eljárás van folyamatban, esetek szempontjából egyelôre 340 a konkrét vádpontok száma.
Bővebben...
 
Visszaüthet a „szekus” múlt
2017. március 20. hétfő, 11:35
Forradalmi kihallgatások
Március 1-jén Petre Roman, a diktatúra utáni elsô miniszterelnök volt a katonai ügyészség vendége, körülbelül négy órán át válaszolt a nyomozó bizottság kérdéseire. A „Forradalmi-dosszié” nem­rég újraindított kivizsgálásainak keretében kihallgatnak minden olyan élô személyiséget, akiknek valamilyen szerepük volt az 1989. december 22-én kora délutántól a hónap végéig számítható idôszakban, amikor az új központi hatalmi szerkezetek kialakultak. A néhai kormányfô az említett idôszakban legen­dás­sá vált sötét színû téli pulóverében jelent meg naponta a tévé képernyôjén, egész nap szinte folyamatosan adásban volt. Korábban az ügyészek már kihallgatták Tôkés László európai parlamenti képviselôt és Ion Caramitru színészt, rendezôt, volt parlamenti képviselôt, aki a „forradalmi napok, órák” idején az utcáról irányította a tévéközvetítéseket. A nyomozók arra kíváncsiak, a berendezkedô poszt­kommunista hatalom vezetô tagjai mit tudnak a december 22-én délutántól is folytatódó öldöklésekrôl, lövöldözésekrôl, lévén, hogy körülbelül 700 áldozat abban az idôszakban vesztette életét. Koráb­ban Tôkés László azt mondta, ô csak névlege­sen volt tagja néhány hónapig a Ion Ilies­cu vezette Nemzeti Megmentési Front Tanácsának (CFSN). A kihallgatásról Petre Roman nem nyilatkozott, viszont Mircea Dinescu, a „másik pulóveres ember”, a romániai fordulat kulcsszereplôje, nép­szerû alakja felháborodásának adott han­got, hogy 27 év teltén „spekulatív mó­don” faggatják, felelôsségét firtatják.
Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 106

Nobo

 


 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret