Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megyei hetilap

2017. június 24., szombat - Iván
Címlap Hírek
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4690
Tartalom : 14589
Tartalom találatai : 13628611
Jelenleg 236 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Hírek
Pedagógusok türelmét kérik
2017. június 18. vasárnap, 09:38
Enikô visszatért
Sorin Grindeanu miniszterelnök május 30-án ismét az RMDSZ által jelölt Laczi­kó Enikôt nevezte ki az Etnikumközi Kap­csolatok Hivatalának vezetôi – államtitkári – tisztségébe. Laczikó Enikô volt már a hivatal élén államtitkár-helyettesi rang­ban. Az újbóli kinevezés alkalmából fo­galmazott nyilatkozatában Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezetô elnöke rá­mutat: „Nekünk, szövetségként továbbra is az a feladatunk, hogy tökéletesítsük a nemzeti kisebbségek védelmének rend­szerét. Ezt demokratikus eszközökkel, párbeszéddel akarjuk elérni. Az önkormányzatokban, a parlamentben, de a ki­sebbségi államtitkár révén is hangot kell adnunk a román demokrácia ferdítéseinek. Hangosan ki kell mondanunk: Ro­mánia nem modellértékû, ami a kisebbségi jogok betartását illeti”.
Bővebben...
 
Mozgalmas május
2017. június 09. péntek, 14:34
Elhalasztott „égetô kérdés”
A Román Parlament képviselôháza május 23-án megszavazta a tûzvédelmi elôírások bôvítésére és szigorítására vonatkozó 2016. évi 17-es kormányrendeletet. U­gyanakkor június 31-rôl szeptember 30-ra változtatták azt a határidôt, amíg az érintetteknek kötelességük a módosított törvény elôírásainak megfelelôen elvé­gez­ni a kellô tûzvédelmi munkálatokat és kiváltani az ettôl függôvé tett mûködési engedélyeket. Az eljárás még a 2015. ok­tóber 30-i, bukaresti tragikus tûzvész (Co­lectiv Club) egyik utózöngéje.
Bővebben...
 
Jogharcban nincs szünidô
2017. június 02. péntek, 08:30
Ortodox aggodalmak
Közleményben ismertette állásfoglalá­sát a Román Ortodox Egyház (BOR) köz­ponti testülete május 17-én. A levél egye­bek között rámutat, hogy amióta Romá­niában is vita tárgya lett az azonos ne­mûek házasságkötésének, illetve házastársi kapcsolatának, partneri viszonyának az elismerése vagy elutasítása, megszaporodtak az egyházakkal szembeni támadások. Az ortodox állásfoglalás e­gye­­bek között rámutat, miközben civil szervezetek és magánszemélyek a tolerancia hiányával, diszkriminációval vá­dolják az egyházat az azonos nemûek házasságának elutasítása miatt, ugyanazok a szervezetek és magánszemélyek elvitatják az egyház jogát a szabad vélemény-nyilvánításhoz. Az ortodox egyház sajnálatát fejezi ki, hogy a család hivatalos megfogalmazását célzó alkotmánymódosítást is erélyesen akadályozzák. (Arról a cikkelyrôl van szó, amelyben az áll, hogy a családot házastársak alapítják szabad akaratukból. A módosító javaslat a „há­zastársak” szót „férfi és nô” megfogalmazásra cseréltetné, ezzel törvényen kívül helyeztetve az azonos nemûek hivatalos házasságkötésének lehetôségét.)
Bővebben...
 
Kolozsvár lett Cluj-ból
2017. május 29. hétfő, 15:51
Fôvárosi madártávlat
Május 9-én nyitották meg hivatalosan Románia legmagasabb lakható épületének, építményének a tetôterében a Nor (Felhô) nevû vendéglôt. A Sky Tower el­nevezést viselô toronyépület távolról szem­lélve jó vaskos kéményre emlékeztet, a magassága 137 méter, emeleteinek száma 37, alapfelülete 40 450 négyzetméter, a földszint alatt 5 emeletnyi, összesen 518 férôhelyes parkolóval rendelkezik, a felvonó 30 másodperc alatt ér a földszintrôl a legfelsô emeletre, a különleges ablakok­nak és külsô borítólemezeknek köszönhetôen a toronyépület 15 féle színben és színárnyalatban látható. A vendéglôje 220 férôhelyes, elôkelô minôsítésû, nem­zet­közi jellegû menüvel.
Bővebben...
 
Ódzkodunk a kölcsönöktôl
2017. május 19. péntek, 14:28
Dolgozik övéiért Basescu
A Román Parlament szenátusa a köz­ke­gyelemre és büntetésletöltésre vonatkozó új törvénycsomag május 3-i vitáján elfogadott egy olyan módosító indít­ványt, a­melynek értelmében a korrupciós ügy­­ben elítélt személyek mentesülnének a szabadságvesztés terhe alól, amennyiben teljes összegben, maradéktalanul ki­fizetik, visszafizetik az államnak, illetve a kárvallottaknak az okozott anyagi károkat. Vonatkozna a hivatali visszaélés és csúszópénz elfogadása esetén szó­ban forgó pénzösszegekre is, amennyiben az érintett elkövetôk nem visszaesôk. A vaskos javaslatcsomagnak ez a része Traian Basescu volt államfôtôl, il­letve pártjától származik, a bukaresti sajtó ennek okán máris „Udrea-törvényként” emlegeti, lévén, hogy a Basescu ke­gyelt­jeként, bizalmasaként, felfedezettjeként ismert Elena Udrea volt minisztert és képviselôt  ilyen ügyekben ítélték alapfokon szabadságvesztésre.
Bővebben...
 
Mozgássérültek méltó vigasza
2017. május 11. csütörtök, 16:18
Rádiós vezetôcserék
A Román Parlament április 26-án több­ségi szavazattal úgy döntött, nem fogadja el a Román Rádiótársaság, illetve a közszolgálati rádió 2015-2016-os idôszakra szóló mérlegét és tevékenységi beszámo­lóját. A törvényes és hivatali gyakorlat értelmében egy ilyen döntés a társaság vezetôtanácsának leváltásával jár. Ennek ürügyén már aznap kinevezték Georgica Severin szociáldemokrata parlamenti képviselôt az ideiglenes vezérigazgatói tisztségbe, az ô feladata irányítani a köz­rádió mûködését irányító testület munkáját az új igazgatótanács hivatalos kine­vezéséig, beiktatásáig. A parlamenti el­lenzék erélyesen bírálta a Román Rá­dió­társaság vezetôtanácsának leváltását, illetve a két évi beszámoló leminôsítését és elutasítását, a liberálisok szerint politikai leszámolás történt, mert a leváltott vezérigazgató bírálta Liviu Dragnea szo­ciáldemokrata elnököt, a képviselôház elnökét.
Bővebben...
 
Gyôztek a hivatásos fuvarozók
2017. május 05. péntek, 13:42
Szelídülô felügyelôk • Az Országos Pénzügyi- és Adóhatóság (ANAF) április 19-én ismertette a módosító ja­vaslatait, amelyeket a „megelôzések törvényének” parlamenti vitájára készített. Az adóhatóság illetékesei úgy vélekednek, az általuk is alkalmazott törvényekbôl törölni kell az olyan cikkelyeket és bekez­déseket, egy szóval elôírásokat, amelyek a vétségekhez, szabálysértésekhez viszo­nyítva túlságosan nagy összegû pénzbírságokkal sújtják például a kereskedôket és szolgáltatókat.
Bővebben...
 
Traktoristák jogállása
2017. április 28. péntek, 14:26
Barátságos levélborítékok
Bukarest néhány metróvonalán, áp­ri­lis 11-én, a reggeli, kora délelôtti órákban több száz levélboríték várta az utasokat a metrókocsik ülésein. A borítékokat a régi idôkre emlékeztetô vörös viaszpecsétnél kellett felnyitni, aki et­tôl idegenkedett, egy barátságos biztatást is láthatott a pecsét fölött: „Nyisd fel bátran!" A borítékokba helyezett leveleket kézzel írták, a tartalmuk szívhez szóló jókívánság, néhány mondatnyi sze­retetnyilvánítás. Az „Utazó levelek” cím­mel már korábban elindított közösségi performansz jeligéje „Vidd tovább az ö­römöt!”. A Mûvészet nem Harap Szö­vetség tagjai és önkéntes segítôik a több száz levél megírói. Mindegyik levél egy-egy olyan megjegyzést is tartalmaz, hogy a kedves utas hagyja a metróülésen, hadd olvashassa más is. Az „add tovább” stí­lusban elképzelt mûvészi performansz idôszakonként ismétlôdik a fôvárosi metróvonalakon, a legutóbbi „levelezést” a húsvéti ünnepekhez kapcsolták. 
Bővebben...
 
Magyar közösségi sikerek
2017. április 21. péntek, 13:36
GONDBAN A „NYUGTAGYÛJTÔ” • Az Arad megyei Constantin Lungu áp­rilis 5-én elpanaszolta a sajtónak, hogy már elôzô nap meg kellett volna kapnia 15 500 eurónyi (csaknem 70 ezer lej) nyug­talottó-nyereményét, de nem érkezett pénz a bankszámlájára. A férfi pénzügyminisztérium és adóhatóság játékának ta­valy év végi rendkívüli sorsolásán nyert, akkor a 2016. április közepétôl december közepéig kibocsátott vásárlási és szolgáltatási (egyszeri) kifizetést igazoló hi­vatalos pénztárszalagokkal lehetett pá­lyázni. 
Bővebben...
 
Jogtiprók panaszkodnak jogtiprásra
2017. április 14. péntek, 11:28
Pénztámogatás óvodásoknak • A Román Parlament képviselôháza március 28-án elfogadta azt a törvénymódosítást, amely egy korábbi szo­ciális jellegû törvény hibáit igyekszik ki­javítani. Az érvényben lévô törvény ér­telmében a szegénységben élô, kis jövedelemmel rendelkezô vagy hivatalos jövedelem nélkül élô családok kisgyermekei havi 50 lejes támogatásban részesülnek óvodai kellékek (ruha, cipô, foglalkozási eszközök stb.) vásárlására. A törvény szövegében az áll, hogy a 3. é­letévüket betöltô és 6. életévük alatt lévô kisgyermekek szülei kaphatják meg a támogatást, értékjegyek formájában. A módosítás törölte a kirekesztônek nyilvánított korhatárt, és évszámok nélkül óvodás korú, illetve óvodába járó kisgyermekekre vonatkozik. A módosítás a becslések szerint legalább 29 ezer hát­rá­nyos helyzetû kisgyermeket érint, vannak köztük olyanok is, akik fogyatékosságuk okán a 6-ik életévük betöltése után is óvodások.
Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 106

Nobo

 


 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret