Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megyei hetilap

2018. február 25., vasárnap - Géza
Címlap Exkluzív
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4695
Tartalom : 15135
Tartalom találatai : 13913226
Jelenleg 261 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Exkluzív
Könnyekig ható hálamondás
2016. július 13. szerda, 16:22
„Nagyon sok elrejtett érték lappang a székelyföldi falvakban. Az alkotott értéket hatványozza az erkölcsi tôke, mert ezek az emberek úgy dolgoztak évti­ze­deken keresztül, hogy nem tudhatták, kapnak-e valaha nyilvánosságot. Mégis dolgoztak egyszerû, hétköznapi emberként, szívvel, hiszen nem érdek hajtotta ôket.” Egy szociológus (Virt László) tollából olvastam a minap ezeket a gondolatokat és rögtön feltûnt elôttem egy ékes bizonysága ezeknek a szavaknak: a nyolc­vanéves gyergyóújfalvi fafaragómûvész, Páll András, akinek július 2-án rendkívüli ajándékot nyújtott át szeretett szülôfaluja – egy az élete alkotómunkáját bemutató, azt értékelô és azért köszönetet mondó színes emlékalbum-kiadványt.
Bővebben...
 
Fába véste népe sorsát
2015. október 22. csütörtök, 11:28

Páll András gyergyóújfalvi fafaragó-művésszel a „szeretet tűzhelyénél”

A gyergyóújfalvi községházára betérve rögtön az előtérben az a be-nyomása keletkezik az embernek, hogy egy kiállítóterembe lépett, a falakon ugyanis szebbnél szebb faragott domborművek sorakoznak egymás mellett, összesen huszonkét alkotás. Az előtérből a tanácsterembe lépve a művészet légköre folytatódik: huszonnégy mű – köztük több kisebb és nagyobb szobor – teljesíti ki az állandó tárlatot. A gyergyóújfalvi templom oltára és szószéke is fafaragó keze nyomát őrzi – de vajon sejtjük-e, hogy ez ugyanannak a művésznek a keze nyoma, aki a községházán látható alkotásokat is faragta? S ha igen, tudjuk-e, ki ő, ismerjük-e a nevét, mit tudunk róla: Páll András bácsiról?

Bővebben...
 
Pen­ná­val szol­gál­ni mese­szép fela­dat
2015. szeptember 14. hétfő, 12:59
Sebes­tyén ­Péter, ismer­tebb ­nevén Péter­pá­ter a Csík­szép­víz­tôl ­kapott szí­vós szé­kely kitar­tás­sal fára­do­zik ­népünk lel­ki-szel­le­mi fel­eme­lé­sén
 
„Vissz­han­gra ­talált benn­em ­a tör­té­nel­mi Szé­kely­föld ­nagy Áron­jai­nak pél­dá­ja, mes­sze muta­tó alak­ja. ­Gábor ­Áron küz­de­ni aka­rá­sa ­és tet­tre­kész­sé­ge, Tamá­si ­Áron szü­lô­föld- ­és anya­nyelv­sze­re­te­te, Már­ton ­Áron, ­az ember­ka­te­drá­lis szi­kla­szi­lárd ­hite ­és szí­jas szé­kely konok­sá­ga Szép­víz ­és a szé­ke­lyek védô­szent­jé­nek, ­Szent Lász­ló­nak ­az ­álmait ­és hit­val­lá­sát való­sí­tot­ták ­meg“ – vall­ja a 47 esz­ten­dôs, jelen­leg Maros­vá­sár­he­lyen szol­gá­ló Sebes­tyén ­Péter, ­akit legin­kább ­lelki író­ként ­ismer ­a nagy­kö­zön­ség. Las­san ­húsz ­éve hal­lat­ja hang­ját ­a Maros­vá­sár­he­lyi Rádió­ban, ­s ­több ­mint tize­nöt ­saját köny­ve ­is nap­vi­lá­got ­látott. ­Sokat elá­rul ­róla, ­hogy ­a publi­cisz­ti­ka-, elmél­ke­-dés-, ­esszé- ­és rádió­jegy­zet-gyûj­te­mé­nyes köte­tei sorá­ban ­egy nép­dal­szö­veg­vá­lo­ga­tás ­és ­egy Bözö­dúj­fa­lu­ról  ös­sze­ál­lí­tott kis­mo­no­grá­fia-bro­súra ­is ­helyet ­kapott. Legu­tób­bi gyer­gyó­szent­mik­ló­si láto­ga­tá­sa­kor meg­ra­gad­tuk ­az alkal­mat ­és ­kicsit kifag­gat­tuk Péter­pá­tert, ­hogy ­mit gon­dol gond­ter­hes, kesze­ku­sza, ­mégis ­sok szép­sé­get ­is ­rejtô vilá­gun­król.  
Bővebben...
 
„A ditrói alap ösztönösen él bennem“
2015. augusztus 13. csütörtök, 11:32
 
Kolozsi Tibor Munkácsy-díjas szobrászművész-restaurátor nevét az elmúlt években főként a kolozsvári Mátyáskirály-szoborcsoporttal összefüggésben hallhatta gyakrabban a nagyközönség, az aradi Szabadság-emlékműhöz hasonlóan ennek a helyreállítását is ő vezette. A ditrói születésű művész ma is szoros kapcsolatot ápol szűkebb szülőföldjével. A kolozsvári Bánffy Palota épületében működő Képzőművészeti Múzeum teraszán áprilisban, 50. születésnapja alkalmából nyílt és az év végéig látható szabadtéri kiállításán is jórészt olyan alkotásokat mutat be, amelyeket vagy gyermekkori emlékei ihlettek, vagy a Székelyföldhöz fűződő, ösztönös, „zsigereiben élő“ kapcsolatából fakadtak. Mint mondja, műveivel nem lelkesíteni szeretné a szemlélőt – „az nem az ő területe“ –, sokkal inkább a meditatív oldalát keresi a jelenségeknek, s éppen erre: a mélyebb elgondolkodásra szeretné ösztönözni az elsősorban bronzba öntött, de kőből is faragott kompozícióit szemlélőket.
Bővebben...
 
„Nem féltem a székelységet“ Józsa Judit korondi kerámiaszobrász szülôföldje tiszta forrását közvetíti széles e világnak
2015. július 03. péntek, 07:15
„Az otthonról kapott tarisznyába nekünk is gyűjtögetnünk kell egész életünk során, az összegyűjtött útravalót pedig jó megosztani másokkal“ – vallja Józsa Judit korondi (székelyudvarhelyi) születésű, Magyarországon élő kerámiaszobrász, művészettörténész, a Magyar Kultúra Lovagja, aki fáradhatatlanul küzd Székelyföld sajátos tiszta forrásának, kincseinek, értékeinek a megőrzéséért és a világgal való megismertetéséért. Immár nemcsak műfajt teremtő szobrai, de tündöklő gondolatai és hatalmas szíve is ismert világszerte. Ő úgy tartja, ha valaki maradandó alkotást hoz létre, ne öncélúan tegye, hanem azt a magyar nemzet jelképes asztalára helyezve hagyjon nyomot maga után, még akkor is, ha az csöppnyi cinkenyom. Józsa Judit nyoma már most lényegesen túlhaladta a csöppnyi cinkenyom-keretet.
Bővebben...
 
Szebb jövő? Násznagyok, koldusok pénztárgéppel…
2015. május 28. csütörtök, 08:07
Még szerencse, hogy néhány embernek van ereje viccelôdni az adózási törvényeken. Az egyik ismerôsöm valamelyik nap azt mondta: „Nekünk nincs idônk sorozatokat nézni, a Realitatea Tv-t bújjuk, mert, úgy pörögnek az események, hogyha egy napot kihagyunk, azonnal leesünk a szánkóról“. 
Bővebben...
 
Bajkó Zoltán útja a ditrói szülői háztól Pálmonostora plébániájáig: „Kicsi legény, mi leszel, ha nagy leszel?“ „Pap bácsi“
2015. május 21. csütörtök, 12:00
Különös eddigi életút a Zoltán atyáé. Ditróban töltött gyermekkora egyszerre volt nehéz és szép: szülei elváltak, a nagymamája és mozgásában korlátozott nagynénje nevelte fel. Ők építették be lelke mélyébe a szeretet, a jó erkölcs és minden emberi erény alapjait, és ők tanították meg arra, hogy „aki Istenben bízik, sosem csalatkozik“. De sok értékes útravalót kapott ditrói tanítóitól, nevelőitől is. 
Bővebben...
 
Kovács Nóri szívesen jön Székelyföldre
2015. február 20. péntek, 09:15
A Kárpát-medence egyik legismertebb, legkeresettebb népzene előadója Kovács Nóri. Számos koncertje volt, több videoklipje is megjelent. Nemrég alkalmam adódott rá, s megkértem, nyilatkozzon lapunknak. Szívesen válaszolt a kérdéseimre.
• Kedves Nóri, mondanál néhány szót a kezdetekről? Mikor és hol kezdtél énekelni? Első koncerted? 
Bővebben...
 
Márton Áron és Jakab Antal összetartoznak
2015. február 13. péntek, 08:48

• Szabó Csaba történész szerint mindkét erdélyi püspök egész élete tanúságtétel •

„Szent István volt az első keresztény vértanú, akit hitéért megköveztek (ApCsel 7,54-60). Az ő sorsában tízezrek osztoztak a történelem során. A keresztényeknek sok országban még ma is mártírsors jut osztályrészül. Az Open Doors missziós szervezet becslése szerint ötven országban százmillió embert üldöznek, mert hitet tesznek Jézus Krisztus mellett. A XX. század a keresztény mártírok százada is volt. II. János Pál pápa kezdeményezésére a római katolikus egyház a második évezred végén számos országban készíttetett dokumentációt a század keresztény vértanúiról, nehogy feledésbe merüljön tanúbizonyságuk. Kelet-Európában a keresztények helyzete a kommunista 
hatalomátvétel után egyre nehezebbé vált. Könyvünket két erdélyi katolikus mártír püspök emlékének, Márton Áronnak és Jakab Antalnak szenteljük.“
Bővebben...
 
Gyergyószentmiklóson sikerült anyává lennie
2015. január 30. péntek, 11:28

Nyolc terhességből egy fiú és egy lány – Pachota Gyula nélkül ma gyermektelen asszonyként élne Dancs Rózsa 

Dancs Rózsa Háromszékről Kanadába kivándorolt író megrázó erejű könyvet írt részben saját, anyaságért vívott, sokszor erőn felüli küzdelmeiről, ezzel párhuzamosan pedig a diktatúrabeli kíméletlen és asszonygyilkosnak is okkal nevezhető romániai abortusztörvény okozta tragédiákról. Kálvária mindkettő és Pokoljárás mindkettő – ahogy a könyv címe is kifejezi. Decemberi, magyarországi megjelenése óta olvasók százainak kavarta fel az érzelmeit: volt, aki végig sem tudta olvasni, mások letenni nem tudták, van, aki csak reggel képes az olvasására, és megesett, hogy valakinek „fizikai tüneteket okozott“. Tény: közömbösen nem lehet végigolvasni Dancs Rózsa könyvét, amely egyszerre szívszorító és felemelő, lesújtó és reményt adó. A történet egyik szála Gyergyószentmiklósra vezet.

Bővebben...
 
További cikkeink...
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 9

Nobo

 


 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret