Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megyei hetilap

2018. február 26., hétfõ - Edina
Címlap Első kézből Mi kérdeztünk, Önök válaszoltak... Kitartó, HÛSÉGES OLVASÓINK Írják 
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4695
Tartalom : 15156
Tartalom találatai : 13913749
Jelenleg 204 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Mi kérdeztünk, Önök válaszoltak... Kitartó, HÛSÉGES OLVASÓINK Írják 
2017. szeptember 28. csütörtök, 16:07
• 1. Ön szerint megilletné-e végre a gyergyószentmiklósi Testvériség sugárutat egy összefüggô aszfaltréteg? • 2. Az Ön megítélése szerint (elsô ránézésre) milyenek mostanság Gyergyószentmiklós lakónegyedeiben a tömbházak? • 3. Ha most kellene szakmát, pályát választania, akkor milyen területen tanulna, képezné magát a legszívesebben? • 4. Mi a véleménye, Gyergyóban a magyar emberek hogyan viszonyulnak a „kisebbségben” élô, román nem-zetiségû honfitársaikhoz? • 5. Emlékszik-e olyan egykori tanítókra, tanárokra, akikre jellemzô volt, hogy meghúzták olykor a diák haját, lekentek egy-egy fülespofont, tenyereseltek-körmösöztek térképmutatóval, vonalzóval?
 
KÉMENES ELVIRA (Gyergyó­szent­miklós, a továbbiakban Gysztm.) • Már csak azért is megilletné, mert Gyergyószentmiklós municípium, és nagyon megnöveke­dett a forgalom az utakon. • Tömbházaink kopottak, elavultak, nincsenek ja­vítva, a tetôn keresztül látjuk az eget. • Szá­mítógépes vagy po­litikus. • A szimpla embereknek semmi problémája a románokkal. Az egészet a politikusok csinálják és uszítanak. • Igen. Volt olyan ta­nítónô és tanár, aki meghúzta a hajunkat, na de volt rend és fe­gyelem.
MINCSOR ERNÔ (Gy­sztm.) • 1. Már régen meg kellett volna csinálni. • 2. Na­gyon csúnyák a tömbházak. • 3. A pénzügy terén. • 5. Ilyenre nem emlékszem. 
CSERGÔ MÁRIA (Gysztm.) • Igen. • Van, ahol tûrhetôek, de sok helyen javításra szorulnak. • Nem is tudom. • Jól, nekem nem volt sose panaszom, sôt, vannak köztük is nagyon jó emberek. • Nekem nem volt ilyen tanítóm, tanárom, de hallottam ilyenekrôl. Sok diáknak el­kelne ma is a fegyelmezés, akár vonalzóval is. 
GYÖRGY LEHEL (Gysztm.) • Egyér­telmûen megilletné, mert ahogy kinéz, amilyen állapotban van… siralmas. • Szá­nalmas, ráférne mindegyikre egy kis külsô renoválás, festés. • Erre nehéz vá­laszolni, amelyik szakmában sokan dol­gozni szeretnének, lehet, hogy nincs jö­vôje vagy nincs eléggé megfizetve, de mégis talán az élelmiszeripar valamelyik ágát választanám. • Nem hiszem, hogy volnának itt problémák, vannak ne­kem is román ismerôseim, barátaim. • Emlékszem bizony…
VRENCEAN ERZSÉBET (Gysztm.) • Az bizony nagyon „megilletné”, ne csak foltozzák-toldozzák, s ráadásul az út szélét mindig kihagyják. • Borzasz­tóak, nem ajánlatos a tömbház mellett menni, mert akármikor leeshet a vakolat és meg­üti az embert. • A kereskedelmet választanám, azt szerettem mindig, de nem volt lehetôségem - most már meg késô. • Itt nincs baj, megvagyunk egymás mellett békében, szeretetben, legalábbis ez észlelhetô a környezetünkben. Jól kijövünk a szomszédainkkal, segítünk egymásnak és ez jellemzô a többi „gyergyóira” is. • Igen, én is kaptam a térképmutatóból, de meg is volt az eredménye. Tanultam és megcsináltam azt, amit kértek – nem ütöttek agyon senkit. Most a tanárnak kell félni a diáktól és ez látszik is. 
NAGY ERIKA (Gysztm.) • 1. Nagyon megilletné. • 2. Van ilyen is, olyan is. • 4. Normálisan viszonyulnak. • 5. Igen, többre is.
CSERGÔ ERZSÉBET (Gysztm.) • Igen, sajnos, a foltozás rövidtávú megoldás, mindenképp egy összefüggô asz­faltréteg szükséges. • Szerintem vannak, melyek felújításra várnak. • Sajnos, az én idômben nem volt ilyen széles a választék a szakképzés területén. Ha újra le­hetôség volna tanulónak lenni, akkor a jogot választanám és tovább képezném magam, amíg politikus lehetnék. • Ne­kem az a tapasztalatom, hogy a nálunk kisebbségben élô román honfitársaink kirekesztôen viselkednek, vannak köz­tük olyanok, akik nem szólalnak meg magyarul, ezért inkább nem is társalgunk velük. • Igen, emlékszem ilyen idôkre, nekem azonban ilyenben nem volt részem. Ré­gebb gyakran voltak esetek, amikor meg kellett tennie a tanárnak ah­hoz, hogy fegyelmet tartson az órán. Jól tette, mert nem csak tanított, hanem ne­velt is. 
NAGY SÁNDOR (Gysztm.) • Igen. • Nem mondhatók szép­nek. • Fordító. • Sze­rintem elég jól. • Sôt, egy helyen még a rugdo­sás, falhozvágás sem volt ismeretlen.
SZILÁGYI J. (Gysztm.) • Nagyon! Már mostanig kellett volna. • Vannak szép, rendezett tömb­házak, de van ahol még tenni kellene. • Egészségügyben tanulnék most a legszívesebben. • Itt, Gyergyóban nincs baj, megértjük egymást, sôt, a románok is al­kalmazkodnak a magyarokhoz. • Igen, az én idômben volt, most a tanár, tanító nem nyúlhat a diákhoz.
LÔRINCZ MAGDOLNA (Gysztm.) • A Testvériség sugárutat is megilletné, de más utcákat is. • Van olyan, ahol rend van, másoknál meg rendetlenség. • Ne­künk, idôsebbeknek már mindegy, az ilyen választást hagyjuk a fiatalokra. • Én különbséget nem teszek. • Nekem ilyen tanítóm és tanárom nem volt.
PÉTER ISTVÁN (Gysztm.) • Igen, megilletné végre, ugyanakkor a lakónegyedek utcáit és járdáit is, hiszen mi is adófizetô polgárai vagyunk ennek a vá­rosnak, megérdemeljük az emberséges körülményeket. • Nagyon elhanyagoltak, omladoznak, a tetôzet mindjárt el van rohadva, esik a fejünkre. Ha így folytatják, 20-30 év múlva nem lesz lakónegyed, talán ezt is akarják, mint a gyárainkkal. • A rablóság, hazudozás, hozzánemértés magas iskoláját, mint a politikusaink itt nálunk, hazánkban. • Hát ami igaz, az igaz, elvagyunk velük. Csak egyet nem értek, hogy semmi honvágyuk nincsen a szülôföldjük iránt. Mi nem hívtuk ide ôket, itt ôk ne dirigáljanak, esetleg otthon. • Igen, emlékszem ilyenre, jól meg­pal­tak, mert rosszak voltunk, de megtanítottak és embert neveltek belôlünk. Most is ez hiányzik az iskolákból: rend, fegyelem, tanulás, szófogadás.
SZÉKELY EDIT (Gysztm.) • Nagyon igen. • Eléggé le vannak romolva, sok javítást igényelnének. • El se tudom kép­zelni, mi volna jó a mai világban. • Nin­csen probléma. • Nem. 
DANALISZYN JÓZSEF (Gysztm.) • Természetesen megilletné! De nemcsak aszfaltréteg, hanem esôvízelvezetô-csatorna is megilletné. • Nagyon „megviseltek”, javításra szorulnak. • Tanár­nak. • Természetesen. Nem láttam sosem meg­különböztetô jeleket. • Igen! De jól tették, mert bizony sokszor megérdemeltük. Tanultunk tiszteletet, rendet és pontosságot. 
(Folytatás a 3. oldalról)
 
VÍZI SÁNDOR (Gyergyószentmiklós, a továbbiakban Gysztm.) • Kérdezem, a teherforgalom utcája, a Selyem utca mit érdemelne meg? A port, a sárt, a házak ja­vítását, meszelését, a falak megrepedését, esetleg. Csúfot ûznek az utcáinkból. Job­ban körül kellene nézni az utcákban minden tekintetben. • Nehéz egy lakónegyedrôl külsô ránézésre véleményt nyilvánítanom, ahány ház, annyi szokás – mondja a közmondás, nem ismerve a benne lakók a­nyagi helyzetét. Közös nevezôre kéne jussanak az ügyek megoldására. • Politikai gazdaságtant, mert könnyen lehet meggaz­dagodni a hazugsággal és ígérgetéssel. • E tekintetben büszke vagyok a városunkban élô magyar emberekre, mert megmutatták, hogy a kisebbségben élô emberekkel hogy kell élni és szeretni, mint embert és tisztelni nemre és nemzetiségre való tekintet nélkül az embertársakat. • Egy és négy osztály között elôfordult egy-egy kör­mös, vagy tenyeres, de nem volt veszélyes. 
SZILÁGYI ÉVA (Csomafalva) • Végre megilletné, hogy rendbetegyék a Testvé­riség sugárutat. • Elég megfelelôek kívülrôl. • A fodrászatot nagyon szeretem. • Az én véleményem az, hogy van, aki elfogadja ôket, mások meg nem. • Biza em­lék­­szem ilyen tanárra, osztályfônököm volt 5-tôl 8-ig, orosz tanár.
KÉMENES ISTVÁN (Gysztm.) • Sze­rintem már rég meg kellett volna tegyék ezt az illetékesek, de nem csak ezt az utat kellene rendbe tenni. • Ahol vannak lakószövetségek, lelkiismeretes lakók, és ahol van elég pénz, ott szépek, máshol meg valahogy kinéznek. • Most is a tanári ál­lást választanám (földrajz, történelem), mint az érettségikor, 45 éve, 1972-ben, ami sajnos nem jött akkor össze. • Úgy gondolom, hogy itt, Gyergyóban nincs baj. A munkahelyemen sem volt semmi problémám velük, személyesen sem volt sem a városban, sem az otthonban senkivel semmi bajom, de más helyeken, sajnos, többször elôfordult azért, mert nem tudok jól románul. • Én az 1960-as évek elején kezdtem iskolába járni, bizony volt, hogy a tanító nénik kellett fegyelmezzenek, mert sokszor rosszul viselkedtünk. 9-12 között soha nem bántottak a líceumban. 
BARTALIS TERÉZ (Csomafalva) • Na­gyon is megilletné, hiszen elég forgalmas az az útszakasz. • Elég gyatra állapotban vannak, van felújított is közöttük, de a több­ség javításra szorul. • Egészségügyi pá­lyát választanék, semmiképpen nem mennék tanügyi pályára. • Gyergyó-szinten jó a viszony a román nemzetiségû honfitársainkkal, aki mást mond vagy gondol, annak nem kell komolyan venni a szavát, mert hazudik. • Bizony léteztek az 1989 elôtti idôszakban olyan pedagógusok, akik ha­sonló módon próbáltak fegyelmezni, mint a fent említett módszerek. De akkor a gyer­mek nem mert panaszkodni.
B. EMMA (Gysztm.) • Nagyon-nagyon ráférne, nem csak arra, hanem a Virág ne­gyed déli részén régóta gyalog sem lehet közlekedni a kátyúk miatt, és ha esik, pa­takok folynak, arról nem is beszélve, hogy az autók a járdákon parkolnak. • Siral­ma­sak, nagyon tönkre vannak menve, omladoznak, stb. • Az igazságügyben, hogy le­hetôleg a legjobban tudjam végezni a munkám, és az igazság minden területen kiderüljön. • Éppúgy, mint a magyar em­berekhez, szerintem nem a nemzetiség hor­dozza az emberiség mivoltát, hanem maga az ember. • Igen, emlékszem, még a gyerekeim is kaptak, ha megérdemelték, s ak­kor a szülôk nem mentek rögtön a tanárhoz, tanítóhoz.
KIESELSTEIN ILONA (Gysztm.) • 1. Igen, mert nagyon rossz az út. • 2. Na­gyon rosszak és veszélyesek, omlanak a tetôszerkezetek. • 3. Banki szakmában. • 4. Jól.
ELEKES D. PIROSKA (Gysztm.) • Sze­rintem igen! • Nagyon rondák, valamit kellene tenni értünk, mindenben vannak ígérgetések, csak határidô nincs megjelölve. • Nem változtatnék szakmát, ugyanazt tanulnám, amit csináltam 36 éven át. • Szerintem békességben élünk, semmi prob­lémát nem tapasztaltam. • Emlékszem, sem­miségekért tenyeres, hajhúzás, fülhúzás, pofon volt a divat az én iskolás koromban.
KISS BÉLA (Szárhegy) • Nem tudom, nem ismerem a terepet, nem vagyok városi. • Meglátásom szerint, vannak gondozottak, és vannak eléggé elhanyagoltak is. Másképpen nem nagyon figyelem, keveset vagyok a városban. • Ha most kellene szak­mát válasszak, csakis vassal foglalkoz­nék, lakatos, autószerelô, bádogos lennék, e­setleg autóvezetô, de tanulnék többféle szakmát, mert az ember nem tudja, merre fog elhányódni, jobb ha sok mindenhez ért, ezermester lesz. • Gyergyószent­mik­lóson nem tudom, ez hogy van, de itt ná­lunk mind egyformák vagyunk, aki becsü­letesen viselkedik, az mind egyforma kell legyen, a Jó Isten nem teremtette külön az embert. Sajnos, a fônökök a hibásak a parlamentben. • Igen, emlékszem a jó tanárokra úgy, mint a rosszakra, Marosfôi Gyu­lánéra, azután Szabó Sári, Molnár Erzsébet, Ferencz Istvánné, valamint Berde Borbála igazgatónôre. A verekedôsök Tánczos, Kosza István, a legrosszabb Takó Béla volt, ha rosszak voltunk, ôkelme kitett magáért, de lehet, hogy jól csinálták, mert volt fegyelem, megtanítottak szót fogadni, az úton köszönni mindenkinek, tisztelni másokat. Most mennek az utcán, mint a vakok, cserepesek, szófogadatlanok. Mit mondjak, még a pap sem fogadja sokszor a köszönést, nemhogy a diák köszönne. Sajnos, ez van.
PÁLL ÉVA (Gysztm.) • Természetesen, igen. • Egy borzasztóan lehangoló hatást váltanak ki az emberbôl. • A mostani kö­rülmények között egyáltalán nem kezdeném elölrôl az életet (nyugdíjas lévén). • Határozottan merem állítani, hogy a román honfitársaink Gyergyóban egyáltalán nincsenek hátrányos helyzetben a székelyekkel szemben. • Igen, az 1959 és 1960-1961-es években.
KÉMENES MARGIT (Gysztm.) • Már ideje lenne rendes utat csinálni. • Sze­rin­tem vannak szépek, mutatósak, de sajnos, vannak kevésbé rendbetettek is. • Is­kolás koromban énekesnô szerettem volna lenni, ha felnövök, de a betegségeim végett ez nem sikerült. Nagyon szerettem énekelni, és most is ezt választanám. • Nekem ed­dig semmi bajom nem volt, se itt az otthonban, se kint, a városban. • Nálunk is volt ilyenre példa az iskolában (Lövétén), de megérdemeltük. 1-4-ig jártam iskolába betegség miatt. Nagyon ritkán lehet látni jó gyermeket és szép öregasszonyt.
CSERGÔ JULIÁNNA (Gysztm.) • 1. Igen, nagyon is megilletné. • 2. Nem épp katasztrofálisak, de nagyon elkelne egy kis javítás. • 4. Szerintem elég toleránsak. • 5. Igen, a mi diákkorunkban voltak ilyenek.
SÓLYOM VILMA (Gysztm.) • A gyergyószentmiklósi sugárút megköszönné, ha végre kapna egy összefüggô aszfaltréteget, nem csak foltozást. • Ráférne az egész blokk­ra a felújítás, nagyon szánalmas állapotban vannak. • A szakma-választással én most is az egészségügyi szakmát választanám. • Gyergyóban a magyar emberek általában jól viszonyulnak a román nem­zetiségû honfitársakhoz, de kérdés, hogy fordítva is így van-e. • Jól emlékszem, hogy abban az idôben, amikoris a tanítók használták ezeket a módszereket, megvolt az oka. A diákok jobban tartottak a tanítóktól, és talán komolyabban vették az órákat. Nem lenne semmi baja a tanulónak, aki megérdemli, hogy ezekbôl a módszerekbôl kapjon. 
KOVÁCS MÁRIA (Gysztm.) • Jó volna, nem is vitás, de amit a mellékutcákban csináltak, az egyszerûen nevetséges. Nagy gépekkel felszántották, a gödrök vala­men­y­nyire eltûntek, de akkora a por, hogy nem lehet mosott ruhát kiteríteni. • Szemetes, zajos, tele van kukázókkal, eleinte olyan szépen elindult minden, de most már vis­z­szakerültünk azokhoz az állapotokhoz, amilyen volt már korábban. • Nagyon szeretem a kertészkedést, de amikor dolgozni kezdtem, nem így gondolkodtam. • Szerintem itt semmi probléma nincs, mert mindenkivel jó viszonyban vagyunk, függetlenül attól, hogy magyar, vagy román. • Igen, emlékszem, mert amikor diák voltam, mindezek megvoltak, de mi tiszteltük a tanárainkat és tartottunk tôlük, nem úgy, mint napjainkban.
GYÖRGY SÁNDOR (Gysztm.) • Bár a felásott részt (kb 3 éve) a járda és az aszfalt között ideje volna rendbehozni, több lábtörés is történt, köztük a feleségem bokája tört ketté, azóta is ágyban fekszik, meg kel­lett mûtsék, szeget kellett behelyezni. Gon­dolkozunk, hogy bepereljük a polgármesteri hivatalt. • Megvannak érve a felújításra, ez mindent elmond. • Én nagyon szerettem a szakmámat (állomásfônök voltam), de mára tönkretették a vasutat, mint minden ipari létesítményt Romániában. • Nem is­merek kirívó eseteket, elég normálisan vi­szonyulnak, legalábbis én így látom. •  Igen, sokszor kaptam én is, de megérdemeltem. Késôbb átgondolva, hasznomra vált.
PÁLL ZITA (Gysztm.) • Feltétlenül. • Lerobbantak. • Közgazdaság. • Ugyan­úgy, mint más emberrel, sôt, méginkább elôzékenyebben. • Már nem.
FARKAS ISTVÁN (Gysztm.) •  Igen. • Szürkék, leromlottak, lehangolóak. •  In­formatika. • Korrektül. • Igen, az általános iskolában a tanítók, tanárok (nôk is) 90 százaléka gyakorolta ezt a módszert.
ELEKES ERZSÉBET (Gysztm.) • Már rég kellett volna! Az egyik legfontosabb út. • Nagyon rendetlenek, csúnyák. • A tu­risztikában. • Nekem sosem volt problémám a román emberekkel. Igaz, jól beszélem a román nyelvet, és ha kellett, úgy beszéltem. • Ilyent nem ismertem!
RÉTI IMRE (Gysztm.) • Nem csak a sugárutat, hanem a többi városközi utat megilletné az összefüggô asztfaltréteg. A közeli falvakban majdnem minden mellék­utca aszfaltozva van. • Elhanyagoltak, ráférne az összes régi tömbházra egy külsô javítás. • Elektrotechnika vagy informatika. • Úgy, mint bármelyik másik emberhez. • Persze. Szinte mind, de nem is ártott. Szigorúak voltak, de tiszteltük ôket. A mos­tani fiatalok nem tisztelik és nem is fogadnak szót a tanáraiknak. 
RAJKA EMESE (Gysztm.) • 1. Hát, már ideje lenne. • 2. Elhanyagoltak. • 4. Jól meg­értjük egymást. • 5. Igen, többek kö­zött Kardalos Endre.
KOZMA ÁRON (Gysztm.) • Igen, meg­illetné. • Régiek, omladoznak, javításra volna szükség. • Ugyanezt a szakmát vá­lasztanám. • A kisebbségben élôkkel lehet egyezkedni, csak a politikusok keverik a bajt. • Igen, de akkor rend és fegyelem volt, de most a diákok még a tanárokat is megverik. 
BARUCH ÉVA (Maroshévíz) • Szerintem megilletné, ha mások is beleegyeznek. • Én mostanában nem jártam Gyergyó­szent­miklóson, hogy lássam a tömbházakat. • A régi idôkben hiába voltál jó tanuló, mert nehezen lehetett érvényesülni. Egy helyre még 10-15 tanuló is volt, most már, hogy nyugdíjas vagyok, nem is tudom eldönteni. • Mivel nem élek Gyergyóban, ehhez a kérdéshez nem tudok semmit hozzáfûzni. • Amikor I-IV. osztályban jártam, az én tanító nénim is büntette a tanulóit, a le­ánykákat körmössel, a fiúk fenekest kaptak a vonalzóból, ha nem tudták a szorzó- vagy osztótáblát, szigorúan vett minket.
RÖVID EDIT (Gysztm.) • Megilletné, mert a város egyik legforgalmasabb része, elfogadhatatlan ez a jelenlegi állapot. • Meglátszik rajtuk az idô, régebben épültek, azóta egyszer sem lettek felújítva. • Életem során a fát szerettem, szeretem, így olyan szakmát választanék, aminek köze van a fához. • Nem járok olyan helyeken, ahol ezt tapasztalnám. • Régebben bizony nagyon eljárt a kezük, de még a nyolcvanas években is volt olyan tanító néni, aki nem bírt magával, de hamar le is fokozták a mun­kahelyérôl. 
BIRÓ ILDIKÓ (Gysztm.) • Igen. • Eléggé tönkre vannak menve, rájuk férne a javítás. • Ha most kellene szakmát választanom, csak a tanítói pályát választanám, mivel nagyon szeretem a gyerekeket. • Szerintem Gyer­gyóban a magyar emberek többsége jól viszonyul a ro­mán nemzetiségû honfitársak­hoz. Nekem is sok román is­merôsöm van, és nagyon rendes emberek. • Emlékszem, per­sze, akkor volt rend és fegyelem az iskolákban. Most is sokszor jó lenne alkalmazni, de most, sajnos, más világot élünk.
KISS KENÉZ (Gysztm.) • Jól igen, hogy minden évben ne a gödröket kerülgessük. • Nagyon csúnyák. • Jogi pályán. • Nagyon rendesen, jól megértik és tisztelik egymást. • Igen, emlékszem: Szabó Alíz, Páll Vilmos, Pálfi Andor, stb.
PETRARU ANNA (Gysztm.) • 1. Igen. • 2. Nincsenek karbantartva. • 3. Tanári pályán. • 4. Szerintem a nemzetiség nem képezte, nem képezi vita tárgyát Gyer­gyóban.
BIRÓ ROZÁLIA (Gysztm.) • Bizony megilletné, és nem csak a Testvériség su-gárutat, hanem például a teherforgalmi utat is, ahol kül- és belföldi nagy és kisautók járnak megszámlálhatatlan mennyiségben éjjel és nappal egyformán. • Elavult majdnem minden tömbház, amióta átadták a lakosoknak ezelôtt jópár évtizeddel, nem történt velük semmi. • Most is a szak­iskolát választanám és a kereskedelmet. • Szerintem jól, jobban, mint a románok a magyarokhoz. • Igen, például az én tanító nénim Jenôfalván, az I-IV. osztályban alkalmazta ezeket a fegyelmezô módszereket 1964-1967 között.
SZÉKELY LÁSZLÓ (Gysztm.) • Már épp ideje volna. • Felújításra szorul a legtöbbje. • Elektrotechnika és automatizálás. •  Teljesen normálisan. • Több ilyen tanárom is volt, kaptam is tôlük néhányszor, de mindig tudtam tisztelni ôket, sajnos, ma már egy sem él közülük. 
LUKÁCS BERNADETTE (Gysztm.) • 1. Nagyon ráférne már. • 2. Nagyon rossz állapotban vannak. • 4. Szerintem nincs problémájuk velük. • 5. Igen.
LUKÁCS IRÉN (Gysztm.) • Nagyon megérdemli, mert folt hátán folt van az úton. • Sajnos, nem néznek jól ki, a lakók nem tudják kifizetni saját pénzükbôl a ta­tarozásért járó pénzt, mert nagyon kevés a fizetés és a nyugdíj. Ezért megalakították a lakószövetségeket, hogy a tömbházak renoválásáért kevesebbet fizessenek. Sajnos, nem lehet tudni, lesz-e belôle va­lami. • Számítástechnika terén vagy jogi (ügyvédi) pályán. • Igen, még 1948 elôtt a papoktól is kaptunk ilyesmit, mert az elsô óra mindig hittan volt. Az elemi iskolában, az 1950-es évek közepén is kaptunk egyet-egyet, ha nem tanultunk, vagy ha nem volt kész a házi feladat. Ha otthon panaszkodtunk, akkor a szülôktôl is kaptunk egyet-kettôt. 
FARKAS ILONA (Tekerôpatak) • Arra nagyon. • Van rendezett, és van ronda. • Lehet, hogy az egészségügyet választanám. • Itt jó a viszony a magyar és a román közt, de függ minden embertôl. • Ez a régi idôkben szokás volt, de lehet, hogy most is jó volna. 
BARA SÁNDOR (Gysztm.) • Jó az alap, nem ártana már végre egy új aszfaltréteg sem. • Az utóbbi 40 évben nem sok változás volt, csak romlott a tömbházak állapota… Igaz az a mondás, hogy amit 1989 elôtt építettek, utána még le sem tudták meszelni. • Informatika vagy politikai pálya – ezek most a menô szakmák. • Szerin­tem nincs és nem is volt semmifajta konfliktus, azt csak a nacionalista politikusok e­szelik ki­, hogy így ug­rasz­szanak egymásnak. • Ha név szerint kell emlékezni, voltak a mi idônkben olyan tanárok, mint: Szász Zoltán, Keserû József, Csató István. A szakiskoláról nem is beszélek, az olyan volt, mint egy kiképzô tábor, ott mindenért megvertek. 
PORTIK ATTILA (Gysztm.) • Már késô, de ami késik, nem múlik. Folt hátán folt, tû benne sosem volt. Mi az? Gyergyói utak. • Nagyon romosak. • Építkezés. • Tisz­telettel, nem hiszem, hogy valaki panaszkodásra adna okot. • Seer Mihály, Szász József, Kardalos tanár… 
BARICZ ANNA (Alfalu) • 1. Igen. • 2. Vannak gondok, a falak omladoznak. • 3. Mindenesetre sokat tanulnék, hogy ne legyek egy szimpla munkás. • 4. Nagyon jól, nincsen semmi gond, csak néha kerül egy „vátrás”, aki felkavarja a port. 
KIMPIÁN MÁRIA (Gysztm.) • Nagyon megilletné, de nem csak a sugárutat, ha­nem a tömbházak közötti útakat is, mert egy-egy tömbházhoz már be sem lehet menni. •  Nagyon rondák kívülrôl is, de belül is össze van furkálva, falakat kivágtak, áta­lakították a tömbházlakásokat. Nem tu­dom, ha lenne egy 7-es fokú földrengés, hány tömbház maradna „talpon”. • Nem tudom, mert aki egyetemet végzett, még az sem tud most elhelyezkedni itthon, megy külföldre. Mindenesetre nyelveket (angol, német) tanulnék. • Itt, Gyergyóban elég jól megférünk egymás mellett szomszédokul és munkatársakul is, csak a politikusok csinálnak a bolhából elefántot. Sajnos. • Volt az iskolában 2-3 tanár, aki szeretett pofozkodni, például Benedek Tibor és Or­bán Vencel tanár urak, de ôk sem vitték túlzásba. Általában megérdemelték a fiúk, mert a lányokat ôk nem bántották.
MADARAS TAMÁS (Gysztm.) • Igen. • Hát melyik, milyen. •  A szakács szakmát. • Aránylag jól. •  Ezelôtt így volt az iskolákban.
FODOR IRMA (Szárhegy) • Megilletné, természetesen. • Rondák. • Maradnék úgy, ahogy volt. •  Ezt nem tudom. • Emlék­szem tanítókra, tanárokra, és még a hittanórákon is történt ilyesmi. 
LÉNÁRD LAJOS (Gysztm.) • Termé­szetesen, minden további nélkül megérdemelne egy jó aszfaltréteget a sugárút. •  Szerintem szomorú látvány, s még ide tartozik a Szent István „pléhbarak” formájú templom, aminek még tornya sincs, márpedig a templomot egy szép toronnyal szo­kás építeni. • Kissé viccesen fogalmazva, inkább politikusnak mennék, mert ott nem kell dolgozni, csak hazudni, lopni, ûzér­kedni és meggazdagodni … bizonyos idô után lehet, hogy én is belejönnék az említettekbe. • Régebb sem volt, és most sincsen különösebb probléma nálunk a ma­gyar és román emberek között. Lásd a ve­gyesházasságokat és sok más, hasonló e­setet a városunkban. • Régebben a nádpálca használata, a pofonok benne voltak a tanításban, mivel ezek segítségével tartottak fegyelmet, javították a tanulás minôségét. Akkoriban én is kaptam elég sokat mindenbôl, de (sajnos) részemrôl is voltak kisebb és nagyobb fajta fenyítések, pedig ezt nem örököltem a volt tanítóimtól, tanáraimtól.
GÁBOR LENKE (Szárhegy) • Igen, nagyon fontos lenne, de nemcsak a sugárúton, hanem minden kis utcában jó úton járni. 
LUKÁCS MÁRIA MAGDALENA (Gysztm.) • Nagyon, de nem csak a Testvériség sugárutat. •  Elhanya­goltak, lerobbantak. • Informatika, gyógyszerészet. • Normális módon, mindenki egyforma a városunkban, de azért elvárnám a kisebbség bár egy tagjától, hogy amikor hazugságokat ál­lítanak rólunk a tévében, sajtóban, olyankor mondják el nyilvánosan, hogy ez nem igaz, nem bántja ôket senki. • Igen, nem is egyre, a diák nem azt csinált, amit akart.
ERÔS IRÉN-ROZÁLIA (Remete) • Igen. • Nagyon sok tömbházra ráférne a felújítás. • Most is a szövôszakmát választanám. • Véleményem szerint mindegy, hogy va­laki román vagy magyar nemzetiségû, mert itt is, ott is van jó és rossz ember. Én a szövödében dolgoztam román emberekkel együtt, de mindig jó viszonyban voltunk egymással. • Ha nem viselkedtünk jól, biza mindegyik tanár ezekkel a módszerekkel büntetett meg, amiért mai napig is hálás vagyok. Az volna jó, ha a mai világban is használhatnák ezt a módszert, mert sok gyermekre ráférne.
TANKÓ IRÉN (Gysztm.) • 2. Elhanya­goltak. • 3. Én, amit akartam, elértem, más­ra nem vágyok. • 4. Nincs tudomásom róla. • 5. Emlékszem, az én idômben még volt ez a módszer, de jól bevált.
CSIKI JULIANNA (Gysztm.) • Igazság szerint a város összes utcáit kellene javítani, de örülök, ha a legforgalmasabbakat megcsinálják. A falvainkhoz képest alább­valók vagyunk a béka p…jánál, szégyen a városra nézve. Erre ne mondják, hogy vá­ros, amit megcsinálnak valahogy, az is fél év múlva fel van ismét ásva. • A tömb­házak a régiségüket nézve tûrhetôek, de az utcák, járdák rémesek. Én a város szélén lakok, az utcánkat kanalizálták, de most is járhatóbb, mint a blokkok között. • A kézmûves szakon tanulnék, varrónô szeretnék lenni. • Meg vagyok gyôzôdve arról, hogyha egymást szóban nem sértegetjük, akkor egészen jól kijövünk velük. Nálunk rendszeresen minden nap besegít a gazdaságba egy ilyen honfitársunk, de soha nem volt szóváltásunk arról, hogy ô ro­mán, tisztelem, mint embertársat. • Em­lékszem, én is gyakran kaptam tenyerest, de bizony az idegeiket rajtunk, diákokon vezették le.      
BERNÁD TERÉZ (Tekerôpatak) • 2. Nagyon le vannak robbanva, szégyen a városra nézve. • 3. Már nem tudnék dönteni, már választottam is és dolgoztam is a szeretett szakmámban. • 4. Mindig jól megvoltunk és vagyunk is, csak nem kellene mindig piszkálják a nemzeteket valakik, valamivel. • 5. Régen ez volt, és adtak is mindent, amit felvet a kérdés, de volt is rend és fegyelem, nem mint most. Pertusok a diákok a tanárokkal.
PORTIK MARGIT (Gysztm.) • Igen, de még más útak feljavítására is szükség lenne. • Felújításra várnak, de a pénzlehetôség ne­héz a lakosságnak. • A személytôl függ, hogy mire hajlamos a tudása. • Nagyon jól megegyeznek. • Tenyerest kaptam, igen, a múlt rendszerben, de akkor tanultak meg írni-olvasni rendesen. Ha valaki nem tudta a szorzótáblát, a büntetés az volt, hogy le kellett írni sokszor, úgy tanulta meg. 
PAPP ILONA (Gysztm.) • 1. Igen, megilleti.
MÁRTON ÁRPÁD (Gysztm.) • 1. Ter­mészetesen, ha engedi a költségvetés. • 2. Nagy változást nem találok, a régebbi, megszokott monotonságot jelentik számomra. • 3. A jogot választanám. • 4. Ha nem figyelmeztetik a magyar embereket, hogy román kenyéren élnek, akkor békés, szeretettel teli a viszonyuk. 
AMBRUS ÉVA (Csomafalva) • Hát, nagyon.• Szánalmasak, mindenikre ráfér­ne a feljavítás. Példát vehetnének Csík­szeredáról, gyönyörû színekben, szigetelve vannak felújítva. • Én mindig szerettem a munkám, meg voltam elégedve, más mun­kakör nem is vonzott. Azt hiszem, ma is így választanék. • Úgy gondolom, a magyaroknak van kisebbségi érzetük, mert sokszor kapnak olyan kérdést, hogy milyen kenyeret eszel. • Diákkorunkban sok tanár alkalmazta ezeket a módszereket.
HUSZÁR MAGDOLNA (Gysztm.) • Természetes, hogy megilletné, és nem csak… • Egyre lerobbantabbaknak néznek ki. Igazán ráférne a negyedekre a felújítás kívülrôl. • Szerettem a szakmámat, habár soha nem mondható könnyûnek az egész­ségügyben dolgozni középkáderesként sem… De én csak ezt választanám. • 37 éve élünk Gyergyóban, és úgy gondolom, békésen megvoltunk és vagyunk honfitár­sainkkal. • Igen, volt elemi iskolás ko­runkban.
BENEDEK ISTVÁN (Gysztm.) • Már ideje volna, de nem csak azon az útszakaszon, a mellékutak rosszabb állapotban vannak. • Aránylag elfogadhatóak. • Építész, kô­mûves. • Barátságosan. • Igen, Balázs Sán­dor, Keserû József, Blénessi Aranka, Szabó Sarolta…
BEGE ERZSÉBET (Csomafalva) • 3. Azt tanulnám meg, hogy ne bízzak senkiben. • 4. Nekem nem volt problémám, nem tudom. • 5. Az én idômben így volt a helyes, most sem ártana.
SZÁSZ MARGIT (Gysztm.) • Már nagyon régen megérdemelte volna. • Mindegyik elég rossz állapotban van. • Szeretem a szakmámat, amit tanultam. • Jól megértjük egymást. • Igen.
NAGY JOLÁN (Gysztm.) • Nagyon kel­lene. • Nagyon rondák. • Fodrász. • Köl­csönös, van ilyen és olyan is. • Igen, az 1970-es években jellemzô volt.
MOLNÁR MÁRIA (Alfalu) • 1. Biztos, hogy meg. • 3. Most már késô ezen gondolkodni. • 4. Jót! • 5. Volt olyan.
BALLÓ JUDIT (Gysztm.) • Nem csak a sugárutat illetné meg az aszfaltréteg, ha­nem minden gyergyószentmiklósi utcát, de ez még a közeljövôben nem lesz! • Az én meglátásom szerint katasztrofális, ma­holnap úgy néz ki, mint egy háborús övezet. • A pályaválasztást a mostani fiatalokra bízom. • Gyergyóban az emberek igenis jól viszonyulnak a román nemzeti­ségûekhez, de vannak egyesek, akik álhíreket terjesztenek rólunk, s akkor kígyót, békát ránkhordanak. • A mi idônkben a tanárokra jellemzô volt, fegyelem, rend volt az iskolákban. Ilyen tanárokra volna szükség most is, de sajnos, megváltozott a szülôi hozzáállás, mert ha a tanár megfenyíti a gyereket, a szülô megy és feljelenti.
KÉMENES ÉVA (Gysztm., Meszes u.) • Igen, és ideje volna, hogy a mellékutcák is rendbe legyenek. Én a Meszes utcában lakom 50 éve, de egyetlen egyszer, még zúzott kôvel sem volt javítva, pedig a zöld­ségpiac végett nagyon forgalmas, ellenôrizni kell. • Rongáltak, leázott falakkal, a legnagyobb részük nem környezetbe illô. • Sütôipar, élelemfeldolgozás. • Azt hi­szem, nincs konfliktus, legalábbis az én kör­nyezetemben. • Igen, elhunyt tanítóm, Isten nyugosztalja.
DIETRICH ÉVA (Gysztm.) • Egy idôt­álló aszfaltréteg kellene, nem pedig foltra folt. • Siralmas. • Óvónô lennék. • Szerin­tem nagyon is jól, de ôk is idealakultak, mert sokan megtanultak magyarul, hogy jobban érvényesüljenek. Sokan itt végeztek szakiskolát, itt találták meg a megélhetésüket, boldogságukat. Az úriember soha nem tesz különbséget, csak a buta, és azok vannak többségben, sajnos. • Elég sokan voltak! Sajnos, akirôl azt hittem, hogy jó tanár, az is lekevert egy nagy pofont. 
MOLNÁR ARNOLD (Alfalu) • 1. Igen. • 3. Mindenképp maradnék az állami in­tézmények keretein belül. • 4. Túl empatikusak. 5. Igen.
KÉMENES ÉVA (Gysztm., Márton Áron u.) • 3. Kereskedelem, mert ha jön a szombat, akkor piac, ott van a finom, ko­vászos házi kenyér, amit minden szombaton árulok, és szeretem csinálni. • 4. Ne­kem bajom nincs, mert ôk is emberek, csak viselkedjenek rendesen. • 5. Emlékszek, de már nagyon rég volt. 
 
 
 

Nobo

 


 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret