Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megye • 2015. szeptember 10-16. XVIII. évf. 26. szám

2016. július 2., szombat - Ottó
Címlap
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4685
Tartalom : 13386
Tartalom találatai : 13080969
Jelenleg 125 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Közzétesszük...
2016. július 01. péntek, 00:00

 
Máshogyan ünnepel Csomafalva!
2016. június 30. csütörtök, 09:54

Még több tudnivaló ITT!

 
„Narancsos” idôk jönnek
2016. június 30. csütörtök, 09:53
Noha május és június elsô fe­le meglehetôsen csapadékos volt, elôfordulhat, hogy lesz perzselôje is az esôdúskálásnak.
Bővebben...
 
Elérkezett a kifizetések ideje a Szülôföldön magyarul prog­ram keretében!
2016. június 30. csütörtök, 09:52
Romániai Magyar Pedagó­gu­sok Szövetsége elkészült a Szü­lô­föl­dön magyarul program ke­retében be­ér­kezett igénylések fel­dolgozásával, valamint a hiány­pótlások rög­zí­té­sével. A napokban terjesztik fel a támogatásra jogosultak pályá­za­tait a Bethlen Gábor Alaphoz, és a bizottság dön­tésének függ­vé­nye, hogy mi­kor kezdôdhet a ki­fizetés, de vár­hatóan már a kö­vetkezô tanév kezdete elôtt. 
Részletek ITT!
 
 
Változó gazdavilág
2016. június 30. csütörtök, 09:37
Mit tesz a székely háziasszony, ha nem tojik a tyúkja, hosszú idôn keresztül nem ad egy tojást sem? Kést neki, mehet a levesbe! Mit tesz az amerikai farmer? Hát ezt!
Bővebben...
 
A NYERTESEK Új Keletet olvasnak!
2016. június 30. csütörtök, 09:30
Megejtettük a májusi hûség­szelvényeink sorsolását. A 120 lej készpénznyereménynek FAR­KAS ISTVÁN (Gysztm., Budai Nagy Antal u.) örülhet. A kér­déseinket megválaszolók kö­ré­bôl könyvet nyertek: KACSOF IMOLA (Gyergyócso­mafalva), KOLUMBÁN IDA (Gysztm., A­dy Endre u.) és KOVÁCS MÁ­RIA (Gysztm., Virág negyed).
A nyeremények legko-rábban hétfôn, június 27-én vehetik át a virág negyedi ügyfélszolgá­lati iro­dán­kon: Gyergyó­szent­miklós, Virág negyed 41/E. – nyitva munka­napokon 9-17 ó­ra között!
 
Korábbi iskolakezdés
2016. június 30. csütörtök, 09:29
Nem ijesztgetésnek szánta a kedden, június 21-én bejelentett kezdeményezését Adrian Cu­raj oktatásügyi miniszter, aki azt ja­­vasolja, a tanulók és diá­kok je­lenjenek meg az isko­lá­ban szep­tember 12-én, hétfôn.
Bővebben...
 
Gyergyóban a Hargita Együttes
2016. június 23. csütörtök, 09:31

Június 17-én, pénteken este 7 órakor Gyergyóújfaluban, majd 19-én, vasárnap este 6,30-kor Gyer­gyószárhegyen lép szín­­padra a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes a Nemzeti Kulturális Alap tá­mogatásával.

A dinamikus, pergô mûsor szó­ra­koz­ta­­tó és tanulságos, tartalmas történelmi bepillantást kí­nál a mû­faj kedvelôinek. A táncosok hi­te­leségge és virtuozitása ma­radan­dó élményt nyújt a nézôknek.
R. J.
 
 
Védenék a honi termékeket
2016. június 23. csütörtök, 09:29
 A Román Parlament képviselôháza a napokban elfogadta azt a törvénytervezetet, amelynek értelmében a nagy áruházak (pl. hipermarket) élelmiszer részlegein a gyümölcs, zöldség és hús (illetve hústermék) legalább 51 százaléka kötelezôen belföldi eredetû kell hogy legyen. 
Bővebben...
 
Nesze neked adófizetô!
2016. június 23. csütörtök, 09:27
Mikes Kelemen „ôsapánktól” el­nézést kérek, amiért parafrazálom az életmûvének a címét, s még rendesen balkáni, de Törökországtól jócskán távoli környezetre alkal­maz­va kölcsönzöm egy pillanatra, s hasz­nálom úgy és azzal a „génmódo­sí­tással”, ahogyan azt az írásom felcímében megfogalmaztam. Ide „te­le­portálom”, haza, a közvetlen kör­nyezetünkbe, hogy valami olyat mond­hassak el, amit elsôre ma­gam sem tudok lenyelni, s akkor még hol tartunk attól, hogy megemészt­hetnénk. 
Bővebben...
 
Küzdés a jó jegyekért
2016. június 23. csütörtök, 09:26

Hétfôn, június 13-án meg­kez­dôdött a 2016-os fôé­rett­sé­gi idôszaka, ami a félhivatalos és hivatalos vizsgákkal (isme­retfelmérô, szóbeli és írásbeli), majd az óvások kiér­té­ke­lé­sével együtt több mint egy hó­napig tart, a végeredményt jú­lius 16-án közlik. Az okta­tás­ügyi minisztérium adatai sze­rint a 2015-2016-os tanévben 161 448 diák végezte a közép­is­ko­lát, de csak 114 993 adott be kérvényt a vizsgákon való rész­vételre. 

Bővebben...
 
Árvizek megyeszerte
2016. június 16. csütörtök, 11:41
 
A Hargita megyei kataszt­rófavédelmi hatóság júni­us 5-i, elôzetes helyzet­fel­méréseinek adatai szerint az utóbbi idôszak csapa­dé­kos idôjárása miatt kelet­kezett áradások az alábbi falvak, községek területén és övezetében okoztak je­lentôsebb károkat: Gyergyó­csomafalva, Gyergyó­újfalu, Ditró, Gyergyóholló, Ma­ros­hévíz, Gyergyóremete, Gyer­gyóalfalu, Gyergyóvár­hegy, Galócás, Borszék, Bélbor, Sa­lamás, Vasláb, Csíkszépvíz, Csicsó, Csíkszentkirály, Csík­szentsimon, Csíkszent­im­re, Csíkszentmihály, Csík­szent­tamás, Csíkkarcfalva, Madé­falva, Csíkmadaras, Csík­dánfalva, Csíkszent­márton, Tusnád község, Kászon­al­tíz, Gyimesközéplok, Fenyéd, Farkaslaka, Homoród­szent­márton, Oroszhegy, Pa­rajd, Románandrásfalva. Az árvíz érintett, ellepett, elárasztott 36 lakóházat, 1060 udvart, telket, 1621 lakóházi pin­cét, 3561 hektárnyi termôföl­det, 1101 hektárnyi legelôt és ka­szálót, 225 kis és nagyobb hidat, valamint 1296 kutat.
Új Kelet
 

Nobo

 


Hivatásos kéményseprõHivatásos kéményseprő központi fűtés(cső), fás és gázas kémények seprését, szellőzőlyukak takarítását vállalja magánszemélyeknek
és cégeknek egyaránt.
Kéményajtók beszerelését méret szerinti rendelésre is! Tel.: 0747-930.027.
(fizetett hirdetés)

Hirdessen Ön is itt, küldje el a webalku szót most
a 0723-258.529-es hívószámú telefonkészülékre!

 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret