Magn jellegu aprhirdetst adja fel itt, MOST!
Mix-FM Rádió - Hallgass!

Új Kelet
Hírdetés
Az olvasható hetilap
Bejelentkezés | Regisztráció

Hargita megye • 2015. szeptember 10-16. XVIII. évf. 26. szám

2016. április 29., péntek - Péter
Címlap
Nyomtatott FRISS


Számláló

Tagok : 4683
Tartalom : 13075
Tartalom találatai : 12997001
Jelenleg 176 vendég olvas minket
Hargita megye honlapja
Hargita megye honlapja

Gyergyóalfalu
Gyergyóalfalu

Csomafalva
Gyergyócsomafalva

Gyergyóditró
Gyergyóditró

Maroshévíz

Gyergyóremete
Gyergyóremete

Gyergyóújfalu
Gyergyóújfalu

Gyergyószárhegy

Gyergyószentmiklós
Gyergyószentmiklós

Közzétesszük...
2016. április 29. péntek, 00:00

 
HÛSÉGES OLVASÓINK ÍRJÁK
2016. április 28. csütörtök, 09:19
A Fény Tv nézôinek tanúsága elôtt megejtett sorsoláson Kémenes Elvira (Gysztm., Kórház utca) nyerte a márciusi hûségszelvényekkel a 150 lej készpénznyereményt. A kérdéseinket megválaszolók körébôl könyvet nyertek: PAP ILONA (Gysztm.), NEMES MÁRIA MAGDOLNA (Gysztm.) és AMBRUS ÉVA (Csomafalva). 
 
Bővebben olvassa ITT.
 
Ráfizettek a cigarettá(zás)ra
2016. április 28. csütörtök, 09:16

A napokban ismertetett adatok sze­rint a nyilvános helyeken való do­hány­zást tiltó és korlátozó törvény érvénybe lépése óta eltelt egy hónap alatt az illetékes hatóságok (rend­ôr­ség, helyi rendôrség, tûzoltóság, csend­ôrség) országszerte 795 pénzbírság­ról állított ki jegyzôkönyveket, a bír­ságok összege megközelíti a 187 ezer lejt. Ezen kívül 1043 esetben figyel­meztették a törvénysértô személye­ket. 

Bővebben...
 
Véget kell érjen a késdobálás GYERGYÓSZENTMIKLÓSON
2016. április 28. csütörtök, 09:11

„Ahhoz, hogy pénzt lehes­sen hozni a városba, politi­kai nyugalomra van szükség, és véget kell vetni a ha­di állapotoknak, mert a sok­éves cirkusz nem vezetett jó­ra. Gyergyószentmiklós leg­na­gyobb hiányossága, hogy elveszítette a vezetô motor szerepét a medencében.”

Bővebben olvassa ITT

 
KÖZÜLÜNK BÁRKINEK JÓL JÖHET 1000 lej nyeremény!
2016. április 28. csütörtök, 09:09
Lapozza, olvassa figyelmesen jelen lapszámunkat. A 13. ol­dalon (a korábbi Húsvét-kosa­ras szelvények helyén!) találnak valamit, amit mindenkinek ajánlunk a figyelmébe. Az or­dító szegénység és mindenféle káoszaink, nehézségeink köze­pette jól jöhet most újból az olló és a kitartás. Megtörténhet, hogy idén éppen Ön lesz az a sze­rencsés, aki az Új Kelettel nya­ralhat a Fekete-tenger partján. 
Bővebben...
 
Bravó Step Dance, ez igen produkció!
2016. április 21. csütörtök, 12:10
 
A középlapon található szö­ve­ges-képes összeállításunkhoz elsô­sorban azért ragaszkodtunk, hogy az Új Kelet hasábjain is tolmá­csoljuk elismerésünket mindazok­kal, akik az Idôutazás c. elôadást megálmodták, egyberakták, szín­re vitték, majd  hozzáértéssel, kel­lô rátermettséggel és szenvedéllyel át­nyújtották azt a nívósra érde­mes nagyérdemû gyergyói közönségnek.
Bővebben olvassa ITT
 
KI NYERI a márciusi hûségdíjat?
2016. április 21. csütörtök, 12:09
A kamerák és a Fény Te­levízió nézôinek tanúsága e­lôtt sorsoljuk ki napok múlva azt a szerencsés nyertest, a­kinek a pénztárcája (a lapunk 5. oldaláról kiollózott márciusi hûségszelvények felhasználása által) hamarosan 150 lej készpénzzel gyarapodik. A sorsolást jövô kedden este a FényPont 19,30 ó­rakor kezdôdô fôkiadásában, vagy ezt követôen a 21 ó­ra­kor kezdôdô ismétlés során bárki megnézheti, ha Gyer­gyószentmiklós elsô tévécs­a­tornájára kapcsol.
Készpénznyereményes já­té­­kunkba havonta bekapcso­lódhat bárki, aki vásárolja, ol­vassa az Új Keletet és játszik velünk. Áprilisban a hûség­szel­vényeinkkel való részvételnek 120 lej a tétje.           
(szerk.)
 
Elherdált támogatás
2016. április 21. csütörtök, 12:08
Tavaly Hargita megyében 75 sze­mély veszítette el a munkanélküli segélyt, mert nem tartották be a vonatkozó rendszabályokat. A kár­vallottak közül 34 visszautasította a továbbképzô, átképzô tanfo­lya­mokon való részvételt, 41 pedig el­utasította a végzettségének, képzett­ségének megfelelô munkaajánlatokat. A Hargita Megyei Munkaerô-elhe­lyezô Ügynökség nyilvántartásai sze­rint az érintettek többsége az é­let­korával indokolta azt, hogy nem je­lentkezik képzésre, tanfolyamra, a munkahely elutasításának ese­tében jelentôs hányaduk nem kö­zölt hivatalos indoklást, egy ré­szük pedig a felajánlott állások he­lyett inkább mezôgazdasági napszá­mos munkát választott, arra hi­vat­kozott. Öt évvel korábban meg­köze­lítette a háromszázat azoknak a szá­ma, akik idô elôtt elveszítették a munkanélküli segélyt az em­lített két okból. A támogatás el­veszté­sé­vel, felfüggesztésével jár­hat az is, hogyha a munkanélküli se­gélyben részesülô személy huza­mo­sabb ide­ig nem jelentkezik személyesen a köny­vecskéjének láttamo­zására, ilyen e­setek fôleg azokkal fordultak elô, akik a munka­nél­kü­liségi státussal párhuzamosan kül­föl­di munkavállalók lettek.        
 (új kelet)
 
 
Tengerparti nyaralás a horizonton
2016. április 21. csütörtök, 12:07
Közelebbrôl jelentkezünk egyhetes, kétszemélyes tengerparti nyaralást érô elsô nyeremény-szelvényeinkkel. Jövô héten jelentkezünk az idevágó tudnivalókkal. Addig is elô az ollóval és az elha­tározással. Azok közül nagyon sokan tudják, akik velünk tartanak hétrôl-hétre (hûségesek hozzánk, kitartóan lapozzák, olvassák az Új Keletet és játszanak velünk), hogy lapunk sokat áldoz arra, hogy olvasói hétköznapjait felvillanyozza a kitörô öröm feledhetetlen pillanataival.
 
2016 velünk a játék éve!
2016. április 14. csütörtök, 10:53

 

Lassan, de biztosan gyûlnek a szelvények. 2016 lejt érô nyereményjátékunknak a lap alján hetente jelentkezô „pecsétes” szelvényeit itt gyûjtjük év végéig. Lapunk játékos kedvû olvasói személyesen is elhelyezhetik a gondosan kitöltött, kiollózott szelvényeket, ha ellátogatnak ügyfélszolgálati irodánkra: Gyer­gyó­szentmiklós, Virág negyed 41/E – nyitva munkanapokon 9-17 óra között. Sok szelvény, több esély! 

 
Hol a munka, fiatalok?
2016. április 14. csütörtök, 10:48
A napokban ismer­te­tett adatok szerint idén az elsô évnegyedben a munka­nélküliség átlagos rátája 6,6 százalék volt Romá­niában, ez 6,5 százalékos növekedés az elôzô év u­tolsó három hónapjához viszonyítva. A munka­nél­küliségi ráta, mint szak­kifejezés azt jelenti, hogy adott idôszakban az ak­tív, munkaképes lakosságból mennyi azoknak az ará­nya, akik nem rendelkeznek mun­kahellyel.
Bővebben...
 
Trópusi melegre lehûlés várható
2016. április 14. csütörtök, 10:44
Az Országos Meteo­ro­lógiai Szolgálat közlése értelmében a július elején megszokotthoz közelít a hômérséklet, csütörtökön nap­közben akár a 30 Celsius fo­kot is elérheti a levegô hô­mérséklete, éjszaka pedig a trópusi övezetre jellemzô, csak­nem húszfokos hômérsékleti érté­­kekre (is) számíthatunk.
Péntektôl enyhe lehûlés kez­dô­dik, az ország északnyugati részén 25 C-fok lesz, délen pedig csak 21-22, ám ezek az értékek is jócskán meghaladják az ilyenkor szokásos, 12-19 fokos hômérsékletet. A szakemberek azzal magyarázzák a szokatlanul nagy meleget, hogy a kontinens nyugati részében az é­szaki áramlás hideghullámot zúdí­tott a mediterrán térségre, az ottani meleg levegô pedig így a kontinens délkeleti részébe áramlott.
(ú. k.)
 

Nobo

 


Hivatásos kéményseprõHivatásos kéményseprő központi fűtés(cső), fás és gázas kémények seprését, szellőzőlyukak takarítását vállalja magánszemélyeknek
és cégeknek egyaránt.
Kéményajtók beszerelését méret szerinti rendelésre is! Tel.: 0747-930.027.
(fizetett hirdetés)

Hirdessen Ön is itt, küldje el a webalku szót most
a 0723-258.529-es hívószámú telefonkészülékre!

 

 

Portik Sándor grafikus-festőművész

Klikk ide, és add tovább a HÍRT szeretteidnek,
barátaidnak, ismerőseidnek bárhol élnek a világon,
de szívügyük Gyergyó, Csík, a Székelyföld!
Mix-FM Rádió Hírek - Hallgasd Online
Székelyföld kincsei | Comorile Ținutului Secuiesc | Treasures of Szeklerland

Mosolyszüret